:: สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ::


      สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คำย่อ ส.พ.ท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
The Union of Thai Traditional Medicine Society คำย่อ U.T.T.S สมาคอมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2540 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ จ.7/2540

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสมาคมฯ คือ เฉลวเพชรและแผนที่ประเทศไทย อยู่ในวงกลมสีเขียว

ปัจจุบันสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีสมาชิกจำนวน 4,000 คน จากสมาชิกของสมาคมฯ 3 ประเภท คือ ค่าบำรุงปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 1,000 บาท ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกของสมาคมฯ, ชมรม, กลุ่ม, และตัวแทนหมอพื้นบ้านแต่ละจังหวัด

2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกของสมาคมฯ, ชมรม, กลุ่ม และหน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทยกลุ่มและบุคคลทั่วไปที่สมใจการแพทย์แผนไทย

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมาคมฯ เห็นสมควร

วัตถุประสงค์ของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

1. เป็นศูนย์กลางประสานงานการแพทย์แผนไทย

2. เป็นศูนย์เพื่อการพัฒนาการแพทย์ไทย

3. เพื่อเผยแพร่, ประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆ ของแพทย์แผนไทย

5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง ไม่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอบายมุข


งานของสมาคมแพทย์แผนไทยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. งานวิชาการ ได้จัดทำหนังสือคู่มือและโปสเตอร์เพื่อประกอบในวิชาการแพทย์แผนไทย

1.1 หนังสืออวัยวะภายในร่างกายของเรา

1.2 คู่มือทางกายวิภาคศาสตร์แระกอบวิชาการแพทย์แผนไทย "สมุฏฐานของโรค"

1.3 โปสเตอร์ ศาสตร์แห่งเท้า

1.4 โปสเตอร์ เส้น, จุดและโรค

2. งานการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้ผู้นวดไทย

2.1 อบรมวิทยากรผู้นวดไทย รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

2.2 อบรมครูนวดไทย รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

2.3 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเสนอคณะกรรมการวิชาชีพฯ พิจารณาดำเนินการตาม ขั้นตอนแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการนวดไทยของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

2.4 จัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร รวม 3 รุ่น 60 รูป

3. งานส่งเสริมความรู้

3.1 จัดทำวารสารแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ปีละ 4 ฉบับ

3.2 จัดทัศนศึกษา นำสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมชมรัฐสภาและฟัง คำบรรยายการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

4. งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาล

4.1 เปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย ณ ที่ทำการของสมาคมฯ อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ให้บริการการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์แผนไทยร่วมกับแพทย์จีนรักษาโรคทั่วไปโดยวิธีการฝังเข็ม, การนวดกดจุด, การนวดฝ่าเท้า, การนวดตัวและธรรมชาติบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน

4.2 จัดตั้ง "เรือนสุขภาพ" เป็นสาขาของสมาคมฯ เป็นสาขาของสมาคมฯ เพื่อให้บริการการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทย, การนวด ฝ่าเท้า และการนวดเพื่อสุขภาพ

สาขาที่ 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2

สาขาที่ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา ชั้น 2

5. งานประชาสัมพันธ์

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานการแพทย์แผนไทย ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปในแต่ละจังหวัด ปัจจุบันทำการอยู่มากกว่า 40 ศูนย์


นโยบายหลัก หรือ จุดประสงค์ 6 ข้อ

1. เพื่อให้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

2. ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถให้มีความมั่นคงในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศโดยแพร่หลาย

3. สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อได้นำไปใช้ประกอบวิชาชีพในท้องถิ่นตามพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพชุมชนตามนโยบาลของรัฐบาล

4. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อการขยายวุฒิจนถึงขั้นระดับปริญญา

5. เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ ตลอดจนทัศนะคติอันจะนำไปสู่ความเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

6. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรพัฒนาสมุนไพรไทยและยาไทย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งภายในแระเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


6. สถานที่ติดต่อ

1.1 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2965-9193 โทรสาร 0-2965-9193

1.2 โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย เลขที่ 129 ม.3 ถนนสุขาภิบาลศาลายา ต,ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานสมาคมฯ

นางวรรณา ทองเย็น หัวหน้าสำนำงาน

นางสาวจินตนา แย้มพันธุ์เกษร เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววนิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวรรณศิลป์ วรรณสัมผัส เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางมณฑิรา ถนอมตน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสุภาพร พู่ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวลำดวน ละคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอารี เจียมบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายพันธ์เทพ อมรดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางพรทิพย์ คงสุขขี เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกนกกร พันธ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวจุฑาทิพย์ พัฒนากิจ เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายถนอม อ่อนสี เจ้าหน้าที่สำนักงาน


เรียนท่านผู้อ่าน
ถ้าท่านพบข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาก็ได้หรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์
กรุณาแจ้งที่ webmaster@thaiherbclub.com ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
จากคณะผู้จัดทำ www.thaiherbclub.comCopyright ? 2003 Thaiherbclub.com Designed by Comsthan